• Головна
 • Статті
 • Економічний розвиток Луганського регіону: формування нових підходів та пріоритетів
Переглядів: 5046

Економічний розвиток Луганського регіону: формування нових підходів та пріоритетів

Козлюк Олена,експерт зі стратегічного планування і інвестиційної діяльності
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»

В Луганській області інтенсивний розвиток промислового виробництва припадав на 30-40-і й 60-70-і роки. Однак важкі часи кризи 90-х років залишивши після себе негативні наслідки, що відобразилось на згортанні деяких видів виробництва, діяльності окремих підприємств у машинобудуванні, легкій та харчовій промисловості, інших галузях, пов'язаних з випуском споживчих товарів, а також в агропромисловому секторі економіки. Це спричинило значні структурні зрушення в економічному розвитку регіону відчуваються і до теперішніх часів.

Основні проблеми економічного розвитку в сфері промисловості, підприємництва й аграрного сектору представлені у наступній таблиці.

Таблиця 1. Основні проблеми економічного розвитку в сфері промисловості, підприємництва й аграрного сектору

 

 Основні проблеми економічного розвитку

 Промисловість

 • високий рівень зносу основних фондів;
 • залежність основних бюджетоутворюючих галузей промисловості (нафтопереробна, хімічна та нафтохімічна, металургія та оброблення металів) від кон’юнктури зовнішнього ринку;
 • недостатній інноваційний рівень промислового виробництва (11 % інноваційно-активних підприємств) та відсутність стимулів до інноваційної діяльності; 
 • відсутність розвинутої інфраструктури інноваційної діяльності (промислові, технологічні парки);
 • втрачені зв’язки за системою внутрішньо-обласної кооперації;
 • негативний вплив тенденцій світового ринку, який пов’язаний із постійним подорожчанням енергетичних ресурсів;
 • нестача працівників основних робочих професій (у вугільній галузі високий середній вік гірничих робочих);
 • низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій;
 • незадовільний технічний стан основної частини об’єктів виробництва та транспортування енергетичних ресурсів;
 • недостатня розвиненість фінансових ринків і, відповідно, низький рівень використання інвестиційних інструментів, таких як іпотека, лізинг, концесії.

Аграрний сектор

 • недостатня державна фінансова підтримка галузі тваринництва збитковість виробництва продукції тваринництва;
 • дрібно-товарність виробництва продукції тваринництва (господарствами населення виробляється 82,5 % молока, 52,7 % м’яса з низьким рівнем застосування сучасних технологій);
 • недосконала система заготівлі та переробки молока, відсутність конкурентоспроможної інфраструктури виробництва молокопродуктів;
 • низькі закупівельні ціни на продукцію, що зумовлює скорочення чисельності поголів’я великої рогатої худоби та корів у господарствах населення;
 • відсутність інфраструктури збуту аграрної продукції;
 • втрачені конкурентні переваги в овочівництві та садівництві (застарілі технології, практично повна втрата інфраструктури із заготівлі, зберігання та збуту сировини, скорочення площ).

 Підприємництво

 • суперечливість, нестабільність і недосконалість чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність малого бізнесу (особливо з питань дозвільної системи);
 • недостатня фінансова підтримка малого підприємництва на державному, регіональному та місцевому рівнях;
 • недостатнє ресурсне та інформаційне забезпечення малого підприємництва;
 • незбалансованість розвитку мережі консультаційних послуг у територіальному розрізі (суттєва розбіжність між великими містами та сільською місцевістю);
 • недостатній рівень розвитку інфраструктури підтримки підприємництва. 

Напрямки вирішення вищезазначених проблем, були відображені в Стратегії соціально-економічного розвитку Луганського регіону, яка була затверджена на сесії Луганської обласної ради 17 жовтня 2008 р.


В стратегії соціально-економічного розвитку Луганського регіону до 2015 року визначені наступні пріоритетні напрямки з економічного розвитку території:

Пріоритет 1. Реструктуризація та диверсифікація економіки регіону

Головним пріоритетом структурних перетворень у регіоні є технологічна перебудова промисловості на основі розвитку ресурсозберігаючих технологій для забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки. З метою ліквідації галузевих диспропорцій у розвитку промисловості потрібно нарощувати потужності машинобудування, хімії та нафтохімії, легкої та харчової промисловості. Необхідним є створення регіональних промислових кластерів у сфері будівництва, машинобудівній галузі; поліпшення коопераційних зв’язків; забезпечення сприятливих умов для залучення зовнішнього капіталу й інвестицій.

В рамках даного стратегічного пріоритету визначені наступні операційні цілі:

 • Реформування вугледобувної галузі із створенням виробничих комплексів в межах ВАТ за принципом шахта – фабрика.
 • Приватизація державних вугледобувних підприємств єдиними виробничими комплексами, у тому числі шляхом корпоратизації.
 • Відновлення шахтовуглебудівельного комплексу області.
 • Формування та впровадження механізму реалізації проектів створення нових підприємств з видобутку вугілля за участю органів місцевого самоврядування.
 • Сприяння реалізації процедур санації на машинобудівельних підприємствах та залученню інвесторів для відновлення їх роботи.
 • Розробка та впровадження проектів щодо створення промислових зон.
 • Розвиток велико-товарного виробництва в сфері тваринництва.
 • Впровадження механізмів стимулювання розвитку овочівництва та садівництва через реалізацію пілотних проектів.
 • Створення механізмів стимулювання власної переробної бази.
 • Впровадження механізмів державної кредитної підтримки розвитку особистих селянських господарств.

Пріоритет 2. Розвиток галузей з високим інноваційним потенціалом

Забезпечення розвитку галузей з високим інноваційним потенціалом планується досягти через прискорений розвиток високотехнологічних виробництв з випуску конкурентоспроможної продукції та формування експортного потенціалу, зокрема у найбільш інноваційно-активних підприємствах обробної промисловості, а саме: металургії та оброблення металу, з виробництва коксу та продуктів нафтопереробки, машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості.

В рамках даного стратегічного пріоритету визначені наступні операційні цілі:

 • Сприяння формуванню системи спрощеного оподаткування для підприємств, що впроваджують інноваційні технології.
 • Вдосконалення системи взаємодії науково-дослідних установ та підприємств області.
 • Переведення виробництв на нові рівні стандартів якості (ISO і т.і.).
 • Впровадження у виробництво енерго- та ресурсозберігаючих технологій.
 • Прискорена модернізація галузей з високим інноваційним потенціалом (металургія та оброблення металу, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, хімічна та нафтохімічна промисловість, вугільна промисловість, машинобудування) та розвиток імпортозаміщення.
 • Залучення галузевих науково-дослідних установ до інноваційної діяльності у регіоні, пріоритетна орієнтація бюджетних науково-дослідних робіт на потреби регіону.
 • Технологічне переозброєння галузей виробництва, оснащення сучасним устаткуванням.
 • Забезпечення широкого використання нетрадиційних джерел енергії, альтернативних видів палива.
 • Реструктуризація вугільної промисловості на інноваційній основі у межах державної програми «Вугілля України».
 • Збереження і розвиток галузевих інститутів вугільної промисловості.
 • Запровадження механізму фінансової мотивації державних підприємств для вдосконалення технології виробництва й впровадження нової техніки.
 • Вдосконалення схеми водо- та теплозабезпечення житлових мікрорайонів міст області.

Пріоритет 3. Розвиток ринкового середовища. Підтримка малого та середнього підприємництва

Створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу в регіоні здійснюватиметься шляхом реалізації короткострокових Національної, регіональної та місцевих програм розвитку малого підприємництва, що сприятиме вирішенню ключових проблем ведення бізнесу – ресурсному, інформаційному та фінансово-кредитному забезпеченню підприємців області.

Подальше розширення бізнес-інфраструктури буде спрямоване на створення у районах і містах області фонду підтримки підприємництва, основними завданнями якого стануть надання суб’єктам малого бізнесу фінансово-кредитної допомоги, консалтингових, тренінгових послуг.

Зусилля будуть спрямовані на створення сприятливого бізнес-клімату в регіоні, залучення іноземних інвестицій. 

В рамках даного стратегічного пріоритету визначені наступні операційні цілі:

 • Приведення чинних нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування до відповідності принципам державної регуляторної політики.
 • Забезпечення ефективної роботи дозвільних центрів.
 • Запровадження механізму часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.
 • Ресурсне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності.
 • Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва.
 • Залучення до самозайнятості безробітного населення.
 • Забезпечення кредитування індивідуального будівництва житла підсобних сільськогосподарських підприємств. 
 • Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності.
 • Консультаційна підтримка малого підприємництва.
 • Надання права доробки запасів вугілля на ліквідованих шахтах підприємствам недержавної форми власності.
 • Розвиток ефективної інфраструктури підтримки підприємництва в області.

Таблиця 2. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіону.

Стратегічний пріоритетний напрямок інноваційної діяльності в УкраїніСередньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіонального рівня 
Модернізація електростанцій; нові та відновлювальні джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології 
 • нові та відновлювальні джерела енергії, новітні ресурсозберігаючі технології;
 • засоби охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах;
 • обладнання для видобутку вугілля з похилих і тонких пластів;
 • засоби дегазації шахт, способи і методи добування і утилізації метану з вугільних родовищ;
 • енергоефективні двигуни та електроприводи для базових галузей економіки;
 • основне електротехнічне обладнання;
 • енергоекономічні джерела світла і системи опалення та освітлення;
 • функціональна та силова електроніка в енергетичній галузі;
 • технології спалювання низькосортного твердого, рідкого і газоподібного палива
Машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії
 • обладнання та матеріали для зварювання і здійснення споріднених процесів, довговічні зварні конструкції;
 • обладнання, матеріали та новітні технології для антикорозійного захисту;
 • обладнання, комплектуючі та новітні технології для складання і виробництва автомобілів;
 • обладнання та спеціальні технології металургійного виробництва;
 • технології переробки вторинної сировини кольорових металів;
 • побутова і комунальна електронна техніка та технологічні процеси виготовлення її елементів виробництва на інноваційній основі товарів широкого вжитку 
Нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації
 • інформаційні технології контролю та управління об’єктами базових технологій, інтелектуальні комп’ютерні засоби високої продуктивності;
 • програмні системи розпізнавання об’єктів та процесів
Удосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій
 • сучасний каталіз, розвиток і використання нових каталізаторів та нових каталітичних процесів;
 • конструкційні матеріали, технології їх виробництва та застосування;
 • матеріали та речовини малотоннажного хімічного виробництва;
 • органічні люмінофори та барвники;
 • напівпровідникові матеріали на основі надчистого кремнію, германію, арсеніду галію та складних сполук;
 • металгідрідні, літієві, літій-іонні та літій-поліметні джерела струму;
 • переробка й утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму
Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості
 • засоби захисту рослин і тварин;
 • обладнання для глибинної переробки продукції рослинництва та тваринництва;
 • сучасні технології зберігання сільськогосподарської продукції;
 • матеріали, технології та обладнання для фасування, пакування і маркування продуктів харчування і напоїв;
 • екологічно чисті харчові продукти з високими оздоровчими властивостями з овочевих та зернових культур
Транспортні системи: будівництво і реконструкція
 • інноваційні технології будівництва і реконструкції доріг, мостів та транспортних систем;
 • глобальні та регіональні системи радіонавігації транспортних засобів з використанням супутникового та наземного обладнання;
 • модернізація систем транспортування газу, нафти, аміаку
Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища
 • діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплекси;
 • педіатричні форми лікарських засобів;
 • енергоефективне, ресурсозберігаюче, модульне, екологічно безпечне обладнання та устаткування для здійснення процесів водопідготовки, очищення води, теплопостачання та засоби управління цими процесами;
 • утилізація відходів водоочищення в добрива, компост, будівельну цеглу та дорожньо-будівельні матеріали
 Розвиток інноваційної культури суспільства
 • підтримка книговидавничої справи, освітніх та науково-популярних видань;
 • розвиток освітніх і науково-популярних програм у засобах масової інформації;
 • центри дистанційного навчання із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій;
 • сучасні комп’ютерні технології для навчання і наукових процесів

Яндекс.Метрика